รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา

รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา

หากท่านกำลังวางแผนจัดตั้งธุรกิจสปา สิ่งที่ท่านต้องศึกาษาก็คือ รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา เพราะจะเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางธุรกิจของท่าน ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2562 อย่างมาก เพราะตลาดมีความต้องการสูงเนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
และรัฐบาลยังมีโครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของโลก รัฐบาลจึงมีการยกเว้นภาษีบางส่วน รวมถึงให้การสนันสนุนด้านองค์ความรู้ต่างๆ หากคุณคิดจะจัดตั้งธุรกิจสปาในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองเลยทีเดียว การจัดตั้งธุรกิจสปานั้นสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีข้อเสียแต่กต่างกันไป
ซึ่งท่านควรจะเรียนรู้ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา ก่อนที่จะเปิดร้านจริง และควรจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนมีขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นิติบุคคล : ห้างหุ้นส่ วนและบริษัท: ผู้ดําเนินการขอจดทะเบียนได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ
การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจสปานั้น หากอยู่ในรูปของการระดมทุนเป็นหุ้นส่วนนิติบุคคล จดทะเบียนกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งวิธีการขอจดทะเบียนจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ตองการจัดตั้ง ได้แก่

กิจการเจ้าของคนเดียว

เจ้าของกิจการมีหนาที่ตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไมเกิน 2,000บาท และปรับตอเนื่อง อีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด

1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ลงทุนเรียกว่า “หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด” ซึ่งจะตองรับผิดชอบในหนี้ตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จํากัดจํานวน ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ จะจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้

2) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้ลงทุนเรียกว่า “หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด” ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไมจํากัดจํานวน ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้ลงทุนแบ่งออกเป็น 2 จําพวก จําพวกที่ตองรับผิดในหนี้ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ ประกอบธุรกิจอย่างไม่จํากัดจํานวนเรียกวา “หุ้นส่วนจำาพวกไม่จํากัดความรับผิด”และอีกจําพวกหนึ่งซึ่งรับผิดในหนี้ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่เกินจํานวนเงินที่ตกลงจะรวมลงทุนด้วยเรียกว่า “หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด” ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ขั้นตอนการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด

1) ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วน บริษัทอื่น

2) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะทํา สถานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นํามาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการ ข้อจํากัด อํานาจ หุ้น ส่วนผูจัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราสําคัญของห้าง ในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อ ในคําขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็สามารถ จะลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อของตนได้ในอีกทางหนึ่ง) หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3) เสียค่าธรรมเนียมโดยนับจํานวนผู้เป็นหุ้นส่วน กล่าวคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน เสีย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสียค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนที่เกิน เพิ่มอีกคนละ 200 บาท

4) เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและใบสําคัญเป็นหลักฐาน

บริษัทจํากัด

ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไม่เกินจํานวนเงินผู้ถือหุ้นแต่ละคน ตกลงจะรวมลงทุน วิธีการจดทะเบียนของบริษัท มีดังนี้

1) ยื่นแบบขอจองชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำ กับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น

2) จัดทําหนังสือบริคณห์สนธิโดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน แห่งใหญ่ กิจการที่จะทําทุนจดทะเบียน จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น ชื่อ ท่ีอยู่ อายุ อาชีพ จํานวนหุ้นที่จะลงทุน (ซึ่งตองจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น) และ ลายมือชื่อของผู้เริ่มกอตั้งบริษัททุกคนในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (หนังสือบริคณห์สนธิตองผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท) และ ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนหนึ่งคนใดก็ได้เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิด้วยตนเอง หรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต้องเสียค่าธรรมเนียมตามจํานวนทุน กล่าวคือ ทุนจดทะเบียนแสนละ 50 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท และสูงสุดไมเกิน 25,000 บาท

3) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งจะต้องนัด ผู้จองซื้อหุ้น เพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทต่อจากน้ัน คณะกรรมการที่ไดรับแต่งตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัท จะต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้น (คราวแรกใหเรียกเก็บค่าหุ้น หุ้นละไม่ต่ำากว่าร้อยละยี่สิบห้า)และกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อกระทําการแทนบริษัทต้องจัดทําคําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ประชุมจัดตั้งบริษัทการจดทะเบียนบริษัทตองเสียค่าธรรมเนียมตามจํานวนทุน กล่าวคือ ทุนจดทะเบียน แสนละ 500 บาท แต่ไมตำ่กว่า 5,000 บาท ละสูงสุดไมเกิน 250,000 บาท

4) ปกติการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผู้เริ่ม จัดตั้งและกรรมการ ผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนจะตองลงลายมือชื่อใน คําขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในกรณีผูเริ่มจัดตั้งหรือกรรมการผู้มีอํานาจ กระทําการแทนบริษัทที่ขอจดทะเบียนไมประสงคจะไปลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียน ก็สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อให้รับรองลายมือชื่อของตนเอง ได้ในอีกทางหนึ่ง

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์

รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา
การขอมีเลขและบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี ยื่นขอได้ที่ กรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอชําระภาษีได้ที่ สรรพากรเขตหรือสาขา ส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ สรรพากรอําเภอ หรือที่ www.rd.go.th

การขอเลขที่บัญชีนายจ้างจากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรและเลขบัญชีนายจ้าง ได้พร้อมกัน โดยสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานเพียงชุดเดียว ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่ วประเทศ

การขอมีเลขและบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี ยื่นขอได้ที่ กรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอชําระภาษีได้ที่ สรรพากรเขตหรือสาขา ส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ สรรพากรอําเภอ หรือที่ www.rd.go.th

การขออนุญาตประกอบธุรกิจสําหรับการประกอบธุรกิจสปา

การขออนุญาตต่อกระทรวงสาธารณสุข

สปาเพื่อสุขภาพ

ขอใบอนุญาตรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และใบอนุญาตรับรองผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ สถานที่ติดต่อ สํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 02- 951-0792-94

การนวดเพื่อสุขภาพ

ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

 

หากเป็นการนวดเพื่อบําบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

ผู้ทําการนวดต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต “สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ”จาก คณะกรรมการวิชาชีพ และต้องดําเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
(หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ที่ทําการนวดไม่จําเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบการโรคศิลปะ) ยื่นขอได้ที่ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือในต่างจังหวัดยื่นที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา

การขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจเพื่อสปา

ธุรกิจให้บริการความงาม ที่มีลักษณะของ การประกอบกิจการเพื่อเสริมสวย ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของกิจการนวดเพื่อ เสริมสวยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อ เสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ใหบริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับสถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อ เสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา

“กิจการนวดเพื่อเสริมสวย หมายความว่า การประกอบกิจการนวดใน สถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ดวยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือดวยวิธีการอื่นใดตาม ศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ตองไมมีสถานท่ี อาบน้ําโดยมีผู้ใหบริการ”ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตต้ังสถานบริการ ตามกฎหมายว่า ด้วยสถานบริการ ท้ังนี้ตองมีลักษณะของสถานที่การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไป ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศฉบับดังกล่าวในหมวด 2 ว่าด้วย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการ
ในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับมาตรฐาน กิจการนวดเพื่อเสริมสวย และหมวด 3 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อ การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ว่าด้วยเรื่องการทดสอบและประเมินความรู้ของผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป กำหนดให้ต้องจบ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมงขึ้นไปา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพ ต้องรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของสปาเพื่อสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสามารถแข่งขันในระดับสากลได้
ตามประกาศคณะกรรมการฯฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา)เพื่อสุขภาพรายใหม่ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ซึ่งกรม สบส.จะกำหนดจัดสอบปีละ 1 ครั้ง

ตามประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาหรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 ชั่วโมง จากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการรับรองจาก กรมสบส. และประการสำคัญธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพนี้เป็นธุรกิจสีขาว ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด 5 คดีสำคัญได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และค้าประเวณี

หากท่านสนใจจะทำธุรกิจนี้ จะต้องทำให้ถูกขั้นตอน เป็นไปตามกฎหมายเพราะถ้าหากเปิดร้านโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่มีผู้จัดการสปาที่มีอนุญาติ หากตรวจพบโดนปรับ แถมยังอาจจะติดคุกด้วยนะคะ เพราะบทลงโทษหนักมาก ยังไงศึกษาข้อมูลให้รอบคอบสักนิด เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนเปิดร้านนะคะ พอเปิดร้านจะได้ทำงานอย่างสบายใจไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเหล่านี้การเตรียมงานและหาบุคลากรที่เหมาะสมอาจใช้เวลาแต่คุ้มค่าต่อการลงทุน

ติดตามเรา

แบ่งปันไปยังคนที่คุณรัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *