ธุรกิจนวดสปา

ประเภทธุรกิจนวดสปาที่คุณควรรู้จัก

ธุรกิจนวดสปาปี 2563 ถือเป็นปีทองของธุรกิจเพื่อสุขภาพประเภทธุรกิจนวดสปา ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการ ใช้น้ำและเทคนิคการนวดเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันสปา ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก สปา เป็นที่รู้จักแพร่หลายและชัดเจนขึ้น ว่าเป็นบริการเพื่อสุขภาพของทั้ง ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (body, mind and spirit) ด้วยววิธีการต่างๆ เช่น การใช้นำ้เพื่อบำบัด การนวด การใช้ส่วนประกอบของพืชธรรมชาติมาเสริมคุณประโยชน์ต่อร่างกาย การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกสมาธิ รวมทั้งกา บริการเพื่อสุขภาพและความงาม และชะลอวัยเป็นต้น มีผลต่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียงและ สัมผัส จากประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้ได้มีการพัฒนารูปแบบของการทำสปา อย่างหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายและข้อกำหนดที่แตกต่างจากต่างประเทศ ซึ่งหากท่านต้องการดำเนินธุรกินวดสปา ธุรกิจของท่านต้องเป็นไปตามข้อระเบียบบังคับที่ได้รับอนุญาตจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดความหมายของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมความงามเท่านั้น

การแบ่งประเภทของธุรกิจนวดสปา แบ่งออกออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.กิจการสปาเพื่อสุขภาพ

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้าง สุขภาพ โดยการใช้น้ำและการนวดร่างกายเป็นหลัก และอาจมีบริการเสริมประเภท ต่างๆ เสริมอื่นอีกอย่างน้อย 3 รายการ เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ำ การนวดตัว หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

บริการเสริมที่เราสามารถให้บริการได้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ ให้มาใช้บริการบ่อยขึ้นและมีความหลากหลายในบริการสปามากขึ้น มีดังนี้

– การทำความสะอาดผิวหน้า
– การขัดผิวหน้า
– การนวดหน้า
– การบำรุงผิวหน้า
– การพอกผิวหน้า
– การปรับสภาพผิวหน้า
– การขัดผิวกาย
– การทำความสะอาดผิวกาย
– การบำรุงผิวกาย
– การพอกผิวกาย
– การพันตัว
– การแปรงผิว
– การประคบด้วยหินร้อนการ
– ประกอบด้วยความเย็น
– การพันร้อน
– การอบไอน้ำ
– การอบซาวน่า
– การอาบด้วยทรายร้อน
– การใช้ผ้าห่มร้อน
– การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
– การทำสมาธิ
– ไทชิ
– ไทเก๊ก
– พิลาทิส
– แอโรบิค
– ฟิตบอล
– ชิบอล
– ฤาษีดัดตน

“ตามคำนิยามของThe International Spa Association (ISPA- พ.ศ. 2538) แบ่งชนิดของสปาออกเป็น 7 ประเภทดังนี้”

(1) Club Spa คือ สปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิกของตนเอง (Member) โดยเน้นการให้ความสะดวกสบายและมีอุปกรณ์ครบครัน ในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพร่างกาย พร้อมกับบริการด้านอื่น

(2) Day Spa คือ สปาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางสำหรับลูกค้ามาใช้บริการ เช่น ในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ห้างสรรพสินค้า หรือตามสนามบิน โปรแกรมการบริการค่อนข้างหลากหลาย ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เดย์สปาเป็นสปาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

(3) Hotel & Resort Spa คือ สปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกันกับโรงแรมหรือรีสอร์ท ที่มีสถานที่ออกกำลังกาย มีโปรแกรมอาหารบริการ และมักประกอบด้วย การนวดแบบต่างๆ เพื่อการผ่อนคลาย สำหรับผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศและหลีกหนีความเครียด ความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน มักจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับ Day Spa ทั่วไป

ธุรกิจนวดสปา

(4) Cruise Ship Spa คือ สปาที่ตั้งอยู่ในเรือสำราญขนาดใหญ่ โปรแกรมการบริการประกอบด้วย การนวดแบบต่าง ๆ การออกกำลังกาย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

(5) Mineral Spring Spa คือ สปาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ หรือนำ้แร่ธรรมชาติ โปรแกรมการบริการจะเน้นการบำบัดโดยการใช้ความร้อนของน้ำแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ใช้เกลือมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษา ตัวอย่างเช่น สปาที่ตั้งอยู่ตามแหล่งบ่อนำ้พุร้อน ในประเทศญี่ปุ่นและรัสเซีย ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติหลายแห่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีในอนาคต เช่น ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ระนอง สุราษฎร์ธานี

(6) Destination Spa คือ สปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นหลักโดยมีที่พักอยู่ภายในนั้น มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร ทรีทเม้นต์บำบัด โปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการการพำนักอยู่เป็นระยะเวลานานเพื่อผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น ปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ ลดน้ำหนัก เลิกสารเสพติ โดยทีมแพทย์และผู้ที่เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับลักษณะสุขภาพแต่ละคน มักตั้งอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาตินั้นเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย

เมดิคัลสปา

(7) Medical Spa คือ สปาที่ตั้งโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล โดยมีแพทย์ และพยาบาลเป็นผู้ดูแล มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัด รักษาสุขภาพ และความสวยงาม โปรแกรมการบริการประกอบด้วยโภชนาการบำบัดและอาหารสุขภาพ การออกกำลังกาย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ การนวดแบบต่างๆ โดยใช้ความรู้ด้านสุขภาพ มีบริการทางการแพทย์ให้เลือก ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย แผนจีน ฯลฯ มีโปรแกรมการนวดที่รักษาอาการเจ็บป่วย เช่น การนวดกดจุด การบำบัดด้วยสมุนไพร การปรับโครงสร้างร่างกาย การสะกดจิต การฝังเข็ม ศัลยกรรมความงามผิวหนัง ชะลอวัย ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการที่เฉพาะเช่น การลดน้ำหนัก การปรับปรุงสภาพผิว รูปร่าง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติยังเกิดความสับสนในการแยกประเภธุรกิจนวดสปาให้ชัดเจน และบางประเภทยังมีความก้ำกึ่งกันในการให้บริการ จึงได้มี การแบ่งประเภทของธุรกิจนวดสปา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2551 โดยแบ่งสปาออกเป็น 2 ประเภท คือ สปาแบบมีที่พักและ สปาแบบไม่มีที่พัก 

ประเภทธุรกิจนวดสปา

2.กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หมายถึง การนวดเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คลามเครียด ความเมื่อยล้า เช่น การนวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค) และการนวดฝ่าเท้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานท่ีอาบนำ้ให้บริการ เว้นแต่ เป็นการนวดเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในหน่วยบริการ สาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดท่ีเป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม

3. กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการนวดเพื่อเสริมสวย หมายถึง การนวดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความงาม เช่น การนวดในร้านทำผม / เสริมสวย เพื่อเสริมความงามทั้งนี้ต้องไม่มีสถานท่ีอาบนำ้ให้บริการ เว้นแต่ เป็นการนวดเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในหน่วยบริการ สาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดท่ีเป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ทั้งนี้ธุรกิจนวดสปา ทั้ง 3 ประเภทนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย คือ พรบ.การสาธารณสุขและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. สถานบริการ นอกจากนั้น ในการประกอบกิจการยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม พรบ.ภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ฯลฯกิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการที่ให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยบริการหลักและบริการเสริมประเภทต่างๆ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจทำธุรกิจนวดสปา คุณควรศึกข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการจัดตั้งร้านนวดสปา และที่สำคัญอย่าลืมที่จะศึกษาแนวโน้ม เทรนด์ใหม่ๆ และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อจะได้เอามาเป็นแนวทางในการออกแบบธุรกิจนวดสปาให้ถูกใจลูกค้ามากที่สุดเริ่มต้นเปิดร้านนวดสปาทำอย่างไร

1 thought on “ประเภทธุรกิจนวดสปาที่คุณควรรู้จัก”

Comments are closed.