ภาษีร้านนวดสปา

ภาษีร้านนวดสปามีอะไรบ้าง

การเริ่มธุรกิจนวดและสปาต้องเตรียมตัวเรื่องภาษีอย่างรัดกุม การเตรียมเปิดร้านนวดและสปาเราอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษีหลายๆอย่างเราสามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตามรูป แบบของธุรกิจและสามารถเข้าสู่ระบบภาษี ได้โดยการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มีเงินได้ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วย
ภาษีบางอย่างร้านนวดสปาได้รับการยกเว้นภาษีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยมาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ ซึ่งข้อยกเว้นนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการมัรายได้มากขึ้น แต่ยังมีภาษีบางส่วนที่ท่านยังต้องชำระด้วยเช่นกัน

การซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ ประกอบกิจการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนหรือไม่ เราจะถูกเรียกเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขายโดยผู้ ขายออกใบกำกับภาษีให้ซึ่งเราจะต้องจัดเก็บ ไว้เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในแต่ละเดือน (กรณีเป็นผู้ประกอบการจด ทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้ รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ ทั้งนี้เฉพาะ กรณีการซื้อผักและผลไม้ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม
ในกรณีที่เราจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เราต้องจัดทำรายงาน ภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย

ภาษีศุลกากร กรณีนำเข้า

หากมีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือในการประกอบธุรกิจ เราต้องยื่น ใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
> เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธี การศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น   ขั้นตอนการผ่านพิธีการนำเข้าสินค้า เรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติมตามแต่ ละประเภทของสินค้าที่นำเข้า ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบพิธีการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยให้ลงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ

กรณีส่งออก

ขั้นตอนการผ่านพิธีการส่งออกสินค้า ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำใบขนสินค้าขาออกผ่านระบบพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export)
จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยให้ลงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มาหรือจำหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

การนำเข้าหรือส่งออก…สินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับ “สปา”

ตามปกติแล้วหากจะ นำเข้าหรือส่งออก สินค้าใดๆ เข้ามาในประเทศ คุณจะต้องเป็น ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ของกรมศุลกากรเสียก่อน และจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบพิธีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ต่างๆ ของกรมศุลกากรให้ครบถ้วนด้วย โดย…

การจ้างลูกจ้าง

ในกรณีที่เรามีลูกจ้าง เราต้องทำการ เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรม สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่ เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ

การจัดหาสถานที่ตั้ง

สำหรับผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีเงินได้ ในฐานะที่มีรายได้จากการให้เช่าและต้อง เสียค่าอากรแสตมป์ตามมูลค่าของสัญญาเช่า ส่วนสำหรับผู้เช่าเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าเช่าต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายด้วย เมื่อเปิดให้บริการนวดและสปาและจำหน่ายสินค้าแล้ว ในการให้บริการนวด สปาและการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการนวดและสปา เช่น น้ำมันนวด สครับ ยาหม่อง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆ เป็นต้น เราอาจต้อง มีหน้าที่เกี่ยวกับภาษี ดังนี้
ภาษีร้านนวดสปามีอะไรบ้าง

ต้องยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้งได้แก่

> ครั้งแรกยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.94 ใน เดือนกันยายนสำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม- มิถุนายน
> ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ใน เดือนมีนาคมของปีถัดไปสำหรับเงินได้ในเดือน มกราคม-ธันวาคม โดยนำภาษีที่จ่ายครั้งแรก มาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ในครั้งที่ 2

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือทางอินเทอร์- เน็ตปีละ 2 ครั้งได้แก่
> ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับ แต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
> ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับ ตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยนำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้เมื่อสิ้นรอบ เวลาบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เราต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้รับบริการและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับ บริการ เมื่อได้รับชำระค่าบริการ
> เราต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้ซื้อและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อส่ง มอบสินค้า > เรามีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและ วัตถุดิบ รายงานภาษีขายและยื่นแบบภาษี มูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ภาษีร้านนวดสปามีอะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา*
• ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

ธุรกิจสปาที่ ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ได้แก่

ธุรกิจสปาที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ให้แก่ สถานบริการประเภทอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือสุขภาพ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสปา ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยมาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีจะเป็นไปตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน หากถือว่ามีมาตรฐานตามประกาศจะได้รับการยกเว้นสำหรับรายรับของการให้บริการ อาบน้ำหรืออบตัว และนวด

สปาที่มีรายรับของการให้บริการ อาบน้ำ หรืออบตัว และนวดในสถานศึกษา หรือในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาสปาที่มีรายรับของการให้บริการ อาบน้ำ หรืออบตัว และนวด ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่

ทำธุรกิจก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายนะคะ เพราะถ้าโดนย้อนหลังมา ส่วนมากจะโดนเยอะและไม่มีปราณีด้วย ยื่นเองสบายใจกว่า ที่สำคัญเราต้องมีการจัดการระบบการเงิน เพื่อให้รู้รายรัย รายจ่ายและรายได้ที่แท้จริง

ติดตามเรา

แบ่งปันไปยังคนที่คุณรัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *