Module 1 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์

ในระยะต่างๆ ของการตั้งครรภ์ จะก่อให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย เพื่อให้มีสภาวะแวดล้อมในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อย่างเหมาะสม และไม่ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงด้านสรีรภาพและกายภาพ
ส่วนใหญ่จะมีผลมาจากฮอร์โมนในขณะตั้งครรภ์ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งจะทำให้ระบบต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

error: Content is protected !!